Team:USTC SOFTWARE/Notebook/Meetings/2 October 2010

From 2010.igem.org

Jue Wang

I ask for information and make flight reservations for 13 members (except Luo)

The itinerary

  • Heifei-Beijing

Nov 3rd 10:55 CA1836

Gao Ge, Yao Xiaomo, An Duo, Zhu Ruijun, Zhang Yang, Zhang Ying, Wang zhen, Yang Jing, He Zhengda, Jiang Kun

Nov 3rd 17:55 CA1544

Wang Jue, Liao Chen, Liu Chang