Team:Chiba/Support

From 2010.igem.org
 

Our supporters


 
 
千葉大学工学同窓会 菘の会
Thanks toRobert Sidney Cox III
Kan Tanaka
Kyoichi Saito

Yohei Tashiro
Ryo Ishihara
Akinori Katabami
Mayu Ikezumi
Akira Tanaka
Masahiro Tominaga
Hiroki Hukutomi
Kaoru Yamamoto
Jyun Kajiwara