Team:Aberdeen Scotland/Header

From 2010.igem.org

(Difference between revisions)
Line 83: Line 83:
         </li>
         </li>
         <li>
         <li>
-
           <a href="https://2010.igem.org/Team:Aberdeen_Scotland/Fixed_Points">Fixed Points</a>
+
           <a href="https://2010.igem.org/Team:Aberdeen_Scotland/Fixed_Points">Nullclines and Fixed Points</a>
         </li>
         </li>
         <li>
         <li>

Revision as of 15:06, 23 October 2010

University of Aberdeen - ayeSwitch - iGEM 2010