Acknowledgement

From 2010.igem.org

Revision as of 02:18, 28 October 2010 by Nichun (Talk | contribs)

TCUK1.jpg TCUK2.jpg TCUK3.jpg TCUK4.jpg== Contribution ==

Experiments: Guan Nan Peng, I Huang , Shih-Shan Huang, Tung Chin Yang, Wei Hsuan Sun , Yi Ru Ho, Ying Yu Huang

Modeling: Tung Chin Yang, Wei Hsuan Sun

Safety: I Huang

Human Practice: I Huang, Tung Chin Yang

Wiki: Chang Chau Chieh

Poster and Slides: Wei Hsuan Sun , Yi Ru Ho, Ying Yu Huang

Advisor: Ni Chun Chung, Yao Hua Hew

Instructor: Ingrid Y.-C. Liu, JH Chen, Jui Hung Yen, Peng Yeong Woon