Acknowledgement

From 2010.igem.org

Revision as of 03:53, 28 October 2010 by Yaohua1205 (Talk | contribs)

TCUA.png TCUA1.png TCUA2.png== Contribution ==

Experiments: Guan Nan Peng, I Huang , Shih-Shan Huang, Tung Chin Yang, Wei Hsuan Sun , Yi Ru Ho, Ying Yu Huang

Modeling: Tung Chin Yang, Wei Hsuan Sun

Safety: I Huang

Human Practice: I Huang, Tung Chin Yang

Wiki: Chang Chau Chieh

Poster and Slides: Wei Hsuan Sun , Yi Ru Ho, Ying Yu Huang

Advisor: Ni Chun Chung, Nathan Hew

Instructor: JH Chen, Jui Hung Yen, Peng Yeong Woon, Ingrid Y.-C. Liu