Acknowledgement

From 2010.igem.org

(Difference between revisions)
Line 9: Line 9:
</body>
</body>
</html>
</html>
-
[[Image:TCUK1.jpg|500px]]
+
[[Image:TCUA.png|500px]]
-
[[Image:TCUK2.jpg|500px]]
+
[[Image:TCUA1.png|500px]]
-
[[Image:TCUK3.jpg|500px]]
+
[[Image:TCUA2.png|500px]]
-
[[Image:TCUK4.jpg|500px]]
+

Revision as of 03:20, 28 October 2010

TCUA.png TCUA1.png TCUA2.png== Contribution ==

Experiments: Guan Nan Peng, I Huang , Shih-Shan Huang, Tung Chin Yang, Wei Hsuan Sun , Yi Ru Ho, Ying Yu Huang

Modeling: Tung Chin Yang, Wei Hsuan Sun

Safety: I Huang

Human Practice: I Huang, Tung Chin Yang

Wiki: Chang Chau Chieh

Poster and Slides: Wei Hsuan Sun , Yi Ru Ho, Ying Yu Huang

Advisor: Ni Chun Chung, Yao Hua Hew

Instructor: Ingrid Y.-C. Liu, JH Chen, Jui Hung Yen, Peng Yeong Woon