Acknowledgement

From 2010.igem.org

(Difference between revisions)
Line 32: Line 32:
Poster and Slides: Wei Hsuan Sun , Yi Ru Ho, Ying Yu Huang<br>
Poster and Slides: Wei Hsuan Sun , Yi Ru Ho, Ying Yu Huang<br>
<br>
<br>
-
Advisor: Ni Chun Chung, Yao Hua Hew<br>
+
Advisor: Ni Chun Chung, Nathan Hew<br>
<br>
<br>
-
Instructor: Ingrid Y.-C. Liu, JH Chen, Jui Hung Yen, Peng Yeong Woon
+
Instructor: JH Chen, Jui Hung Yen, Peng Yeong Woon, Ingrid Y.-C. Liu
</font>
</font>

Revision as of 03:53, 28 October 2010

TCUA.png TCUA1.png TCUA2.png== Contribution ==

Experiments: Guan Nan Peng, I Huang , Shih-Shan Huang, Tung Chin Yang, Wei Hsuan Sun , Yi Ru Ho, Ying Yu Huang

Modeling: Tung Chin Yang, Wei Hsuan Sun

Safety: I Huang

Human Practice: I Huang, Tung Chin Yang

Wiki: Chang Chau Chieh

Poster and Slides: Wei Hsuan Sun , Yi Ru Ho, Ying Yu Huang

Advisor: Ni Chun Chung, Nathan Hew

Instructor: JH Chen, Jui Hung Yen, Peng Yeong Woon, Ingrid Y.-C. Liu