User:Jlrickus

From 2010.igem.org

Jenna Rickus

advisor to Purdue Team:Purdue

rickus@purdue.edu

JennaRickusphoto.jpg